fbpx

Privacy beleid

Immoplanit verstrekt dit privacy beleid om u te informeren over ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie die wij ontvangen van gebruikers van www.immoplanit.be (deze “Site”) en de tabletapplicatie(s) (deze “App”). Dit Privacy beleid is van toepassing op informatie die u aan ons verstrekt via deze Site en deze App. Ons Privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, en wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele materiële wijzigingen door het plaatsen van het nieuwe Privacy beleid op de Site op https://www.immoplanit/privacy-policy.

A. Informatie Verzameling

Tijdens het gebruik van deze Site en/of App, kunt u ons persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken. Dit verwijst naar informatie over u die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren, en informatie over uw gebruik van en activiteiten op onze Site en onze App die met u in verband kan worden gebracht (“Persoonlijke Informatie”). Persoonlijke Informatie die wij verzamelen kan omvatten, maar is niet beperkt tot, logo, uw naam, telefoonnummer, creditcard- of andere factureringsgegevens, e-mailadres en thuis- en zakelijk postadres. Persoonlijke Informatie kan ook informatie bevatten die u aan ons verstrekt met betrekking tot uw voorkeuren en interesses die u kenbaar maakt tijdens het gebruik van onze Site en App.

Wanneer u de Site bezoekt of de App gebruikt leggen onze servers automatisch informatie vast die uw browser of App verstuurt wanneer u een website bezoekt of de App gebruikt. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het Internet Protocol adres van uw computer, het type browser, de webpagina die u bezocht voordat u naar onze Site kwam en informatie waarnaar u zoekt op onze Site. Zoals veel websites kunnen wij ook gebruik maken van “cookies” om informatie te verzamelen. Een cookie is een klein gegevensbestand dat wij overbrengen naar de harde schijf van uw computer om gegevens bij te houden. Wij kunnen “permanente cookies” gebruiken om uw registratie-ID en inlogwachtwoord op te slaan voor toekomstige aanmeldingen op de Site; en wij gebruiken “sessie-ID cookies” om bepaalde functies van de Site mogelijk te maken, om beter te begrijpen hoe u met de Site omgaat en om het totale gebruik en de routering van het webverkeer op de Site te controleren. U kunt uw browser opdracht geven, door de opties te wijzigen, om geen cookies meer te accepteren of om u te vragen voordat u een cookie accepteert van de websites die u bezoekt. Indien u geen cookies accepteert is het echter mogelijk dat u niet alle delen van de Site of alle functionaliteiten van onze diensten kunt gebruiken. Wanneer u de App gebruikt, registreren onze servers bovendien automatisch informatie over het apparaat dat u gebruikt en de manier waarop u de applicatie gebruikt.

B. Hoe wij Persoonlijke Informatie gebruiken

Persoonlijke Informatie wordt of kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden: (i) om onze Site, diensten, functies en inhoud aan te bieden en te verbeteren, (ii) om uw gebruik van onze Site te administreren, (iii) om u in staat te stellen te genieten van en gemakkelijk te navigeren door de Site,(iv) om uw behoeften en interesses beter te begrijpen, (v) om te voldoen aan verzoeken die u mogelijk doet, (vi) om uw ervaring te personaliseren, (vii) om software-updates en productaankondigingen te verstrekken of aan te bieden, en (viii) om u te voorzien van verdere informatie en aanbiedingen van ons of derden waarvan wij denken dat deze voor u nuttig of interessant kunnen zijn, met inbegrip van nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie over diensten en producten die door ons of derden worden aangeboden. Als u op enig moment besluit dat u dergelijke berichten niet meer wilt ontvangen, volg dan de “unsubscribe”-instructies in de berichten die u worden toegezonden, of werk uw “accountinstellingen”-informatie bij. (Zie “Informatie wijzigen of verwijderen”, hieronder).

Wij gebruiken informatie die wij verkrijgen door technische middelen (zoals de automatische registratie door onze servers of door het gebruik van cookies) voor de bovenstaande doeleinden en om het gebruik van de Site, App en onze diensten te monitoren en te analyseren, voor de technische administratie van de Site en App, om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze Site en App te vergroten, om deze beter af te stemmen op uw behoeften, om nuttige gegevens en informatie te genereren en af te leiden met betrekking tot de interesses, kenmerken en gebruiksgedrag van onze gebruikers, en om te verifiëren dat bezoekers van de Site en App voldoen aan de criteria die nodig zijn om hun verzoeken te verwerken.

Immoplanit deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met derden voor hun promotionele doeleinden. Immoplanit kan verzamelde informatie delen met andere bedrijven die werken in opdracht van Immoplanit.

IMMO PLANIT CV (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij”, “ons”, “IMMOplanit”) respecteert uw privacy en streeft ernaar om uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij verbinden ons ertoe om hierbij steeds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”) en andere toepasselijke regelgeving na te leven.

Voor de verwerkingsactiviteiten die verder in de privacyverklaring zijn beschreven, treden wij op als “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden (waarom) en met welke middelen (hoe) uw persoonsgegevens verwerkt worden.

U vindt al onze relevante gegevens hieronder terug en kan ons via de vermelde contactgegevens ook steeds bereiken voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Naam en rechtsvorm: IMMO PLANIT BV

Ondernemingsnummer: 0694737160

Adres zetel: Lendakkerlaan 46, 8930 Menen België

E-mailadres: info@immoplanit.be

Wat betekent ‘persoonsgegevens verwerken’?

Het verwerken van persoonsgegevens omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, uw contactgegevens, uw financiële gegevens, enzovoort. Om welke gegevens het precies gaat, leest u verder in deze privacyverklaring. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden. 

Specifiek voor de verwerking van gegevens via het gebruik van cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

In het kader van onze website:

 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Hoe u op onze website terechtgekomen bent
 • Het onderwerp en de inhoud van uw bericht via het contactformulier
 • Gesprekhistorie met de online chatbot

Gebruikers van onze diensten en leveranciers:

 • Gegevens die ingegeven worden in onze applicaties
 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Bedrijfsnaam
 • (Werk) telefoonnummer en/of gsm-nummer 
 • (Werk) e-mailadres
 • Betalings- en facturatiegegevens
 • Correspondentie 
 • Gegevens betreffende de uit te voeren diensten en/of de te leveren producten

Kandidaat-medewerkers

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer en/of gsm-nummer
 • E-mailadres
 • Correspondentie
 • Inhoud van het cv en de motivatiebrief (talenkennis, hobby’s, persoonlijkheidskenmerken, opleidingen en loopbaan)
 • Getuigschriften, diploma’s en puntenlijsten
 • Interne notities gemaakt tijdens sollicitatiegesprekken

WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

 Verwerkingsgronden

Wij verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Noodzakelijk voor de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst

Pre-contractuele fase:

 • Contacteren van de potentiële contractspartij, reageren op correspondentie, onderhandelen;
 • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
 • Opmaken van overeenkomsten (zowel overeenkomsten met klanten, leveranciers, als kandidaat-medewerkers);

Contractuele fase:

 • Klantenbeheer
 • Leveranciersbeheer 
 • Personeelsbeheer
 • Aanbieden van functionerende webapplicaties
Wettelijke verplichting

Het nakomen van de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen van facturen en andere boekhoudkundige en fiscale documenten.

Gerechtvaardigd belang

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van onze activiteiten.

Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in onze gebouwen.

Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke producten/diensten of informatie omtrent onze producten/diensten.

Het aanbieden van een website die op technisch gebied goed functioneert door het gebruik van strikt noodzakelijke cookies, zodat wij u een veilige en goed functionerende website kunnen bieden.

Toestemming

Voor het bewaren gedurende een termijn van hoogstens twee jaar van persoonsgegevens van kandidaat-medewerkers met een interessant profiel, in een wervingsreserve.

Het versturen van elektronische nieuwsbrieven indien u zich daarop heeft ingeschreven via onze website.

Het gebruik van analytische cookies op onze websites om inzicht te verkrijgen in de manier waarop u onze website  gebruikt, met onder meer het oog op het opsporen van navigatieproblemen, en het gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker maken van de website.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren mogelijk bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het verwerkingsdoel. De persoonsgegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten.  

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Concreet heeft dit alles tot gevolg dat wij uw persoonsgegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

 • Transportbedrijven of postbedrijven 
 • Betalingsdienstverleners
 • IT-partners
 • Aanbieders van (cloud)software
 • Andere leveranciers of onderaannemers
 • Overheidsinstanties, gerechten en bepaalde vrije beroepen zoals boekhouders en advocaten

Uw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk bewaard binnen de Europese Economische Ruimte. Het is evenwel mogelijk dat bepaalde van uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. Dit zal uitsluitend gebeuren naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens waarborgen, of wanneer andere maatregelen genomen zijn om de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens in deze derde landen te verzekeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke slechts verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw persoonsgegevens gewist worden of geanonimiseerd.

Bijvoorbeeld:

 • Ten aanzien van onze klanten betreft dit het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt afgesloten. Ten aanzien van onze leveranciers betreft dit het beheren van de samenwerking.
 • Indien bepaalde persoonsgegevens voorkomen in onze boekhouding, zijn wij verplicht dit gedurende zeven jaar te bewaren.
 • Indien u bij ons solliciteert, zullen wij uw persoonsgegevens (cv, sollicitatiebrief, correspondentie) binnen een redelijke termijn verwijderen na de afloop van de sollicitatieprocedure, indien dit niet tot een samenwerking heeft geleid. Met uw toestemming houden wij deze persoonsgegevens tot hoogstens twee jaar bij.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkenen

Recht van inzage en kopie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, onder meer wat betreft de categorieën van persoonsgegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Recht van aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste persoonsgegevens.

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een specifieke termijn wettelijk verplicht is.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten.

U kan echter steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, waarna wij verplicht zijn de verwerking voor deze doeleinden stop te zetten. 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. U kan dit doen bij de toezichthoudende autoriteit van de EER-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Aangezien wij onze activiteiten uitoefenen vanuit België en geen vestigingen hebben in andere EU-lidstaten, verwijzen wij hieronder naar de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Website GBA – klacht indienen

Voor verdere informatie en de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit van elke EER-lidstaat, verwijzen wij naar deze websitepagina van het European Data Protection Board met alle relevante contactgegevens. Daarnaast kan u zich ook steeds richten tot de bevoegde burgerlijke rechtbank, om een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

WIJZIGINGEN

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt bovenaan de pagina aangegeven. 

Als een betrokkene bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken en/of niet langer met ons samen te werken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over betrokkenen heeft opgeslagen.

C. Delen en openbaar maken van informatie

Immoplanit Users

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie weergeven op uw accountpagina en elders op de Site en App volgens de voorkeuren die u in uw account heeft ingesteld.

Dienstverleners, Zakenpartners en Anderen

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze dienstverlening te vergemakkelijken, om de dienstverlening namens ons uit te voeren, om Site-gerelateerde diensten uit te voeren (inclusief maar niet beperkt tot gegevensopslag, onderhoudsdiensten, databasebeheer, webanalyse, betalingsverwerking en verbetering van de functies van de Site) of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Site en service worden gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Informatie en uw plaatsbeschrijvingen om deze taken namens ons uit te voeren.

Naleving van wetten en verzoeken om rechtshandhaving; Bescherming van de rechten van IMMOplanit

Wij kunnen aan partijen buiten Immoplanit bestanden vrijgeven die in uw Immoplanit zijn opgeslagen en informatie over u die wij verzamelen, wanneer wij te goeder trouw geloven dat vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan een wet, voorschrift of dwingend juridisch verzoek; (b) de veiligheid van een persoon te beschermen tegen dood of ernstig lichamelijk letsel; (c) fraude of misbruik van Immoplanit of haar gebruikers te voorkomen; of (d) de eigendomsrechten van Immoplanit te beschermen. Indien wij uw Immoplanit-bestanden aan een wetshandhavingsinstantie verstrekken zoals hierboven uiteengezet, zullen wij de versleuteling van Immoplanit uit de bestanden verwijderen alvorens deze aan de wetshandhavingsinstantie te verstrekken. Immoplanit zal echter niet in staat zijn bestanden te ont sleutelen die u versleutelde voordat u ze op Immoplanit opsloeg.

Bedrijfsoverdrachten

Immoplanit kan sommige of al haar activa, inclusief uw Persoonlijke Informatie, verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa of in het geval van faillissement.

D. Klantgegevens

Klanten van Immoplanit kunnen op elektronische wijze gegevens of informatie aan de diensten van het Bedrijf verstrekken (“Klantgegevens”). Immoplanit zal dergelijke klantgegevens niet bekijken, delen, verspreiden of ernaar verwijzen. Immoplanit heeft alleen toegang tot Klantgegevens ten behoeve van het verlenen van de diensten, het voorkomen of verhelpen van service- of technische problemen, op verzoek van een Klant in verband met klanten ondersteuning zaken, of zoals bij wet kan worden vereist.

 • Wijzigen of verwijderen van uw gegevens => U kunt de Persoonlijke Informatie die u in uw registratie- of accountprofiel hebt verstrekt controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen door uw “accountinstellingen” te wijzigen.
 • Beveiliging => Immoplanit hecht veel belang aan de beveiliging van uw informatie. Wij nemen redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
 • Ons beleid ten aanzien van kinderen => Deze Site is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd erachter komt dat zijn of haar kind ons zonder zijn of haar toestemming persoonlijke informatie heeft verstrekt, moet hij of zij contact met ons opnemen via info@immoplanit.be . Als wij te weten komen dat een kind jonger dan 13 jaar ons Persoonlijke Informatie heeft verstrekt, zullen wij dergelijke informatie uit onze bestanden verwijderen.

E. Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@immoplanit.be 

F. Uw verantwoordelijkheden

Door het aanvinken van onze algemene voorwaarden verklaart u zich uitdrukkelijk ook akkoord met bovenstaande privacy beleid, en (punt A tot F) in goede orde gelezen en begrepen te hebben, u garandeert dat u de noodzakelijke rechten, toestemmingen en machtigingen bezit of heeft om de licenties te verlenen die uw Activabibliotheek vereist, zoals hierboven beschreven om het door u ingegeven (bedrijf) account aan te maken.