fbpx

Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van het IMMOPLANIT platform en de daarop beschikbare aanverwante tools, aanvaardt u de hiermee volgende voorwaarden van Immoplanit. Dit werkplatform wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen uit dit document, hetzij de algemene gebruikersvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt.

1. Toegankelijkheid:

Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten dient men zich eerst in te schrijven, waarop u zal gevraagd worden de kennisname van de algemene voorwaarden te bevestigen door te klikken op de functie “ ik aanvaard de algemene voorwaarden” Dit zowel voor de algemene voorwaarden als “dienstverlener en deze ook als algemene voorwaarden “dienst aanvrager ” Deze algemene voorwaarden voor zijn van toepassing op elk persoon, natuurlijk persoon, rechtspersoon die een dienst aanvraagt, plaatst, of verleend, dit alles is ook terug te vinden op de website www.immoplanit.be. Onder dienst aanvrager op het Immoplanit werkplatform dient volgende betekenis verstaan te worden ; een gebruiker of ieder ander die geldig geregistreerd wordt op Immoplanit werkplatform, hetzij een natuurlijk of een rechtspersoon die via Immoplanit een opdrachten aankondiging of een opdrachtaanvraag plaatst, dit in de mogelijkheid van uitvoering via een opdracht wordt deze beschouwd als een medecontractant van de dienstverlener. Onder dienstverlener op het Immoplanit werkplatform dient volgende betekenis verstaan te worden; ieder natuurlijk of rechtspersoon die in functie van zijn professionele activiteiten geldig op het Immoplanit werkplatform is geregistreerd, alsook die opdrachten voor een dienst aanvrager tegen vergoeding opdrachten uitvoert, en dit in het kader van een mogelijke opdracht wordt deze beschouwd als een medecontractant van de opdracht aanvrager. Tot slot gelden de Algemene Voorwaarden voor de dienstverleners en voor iedereen die als dienstverlener op het Immoplanit werkplatform is geregistreerd; zij kunnen bijgevolg hun diensten aanbieden op het platform en op aanvragen ervan reageren. Immoplanit is gevestigd te Lendakkerlaan 46, 8930 Lauwe, met btw-nummer BE0694737160. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Immoplanit werkplatform.

2. Registratie:

Immoplanit behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op elk ogenblik, informatie onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. Door zich op het werkplatform van Immoplanit te registreren, hetzij mede door de diensten van het Immoplanit platform te gebruiken garandeert de dienstverlener dat de opgegeven contactgegevens correct zijn , ook verbindt hij zich ertoe dat iedere wijziging daarvan onmiddellijk te melden aan het werkplatform Immoplanit. Moedwillige verkeerdelijk geregistreerde informatiegegevens hetzij van de dienst aanvrager hetzij de dienstverlener die bedrieglijk of opzettelijk het werkplatform schade wenst toe te brengen met als doel om zo misleidende en lasterlijke schade toe te kunnen brengen aan het Immoplanit werkplatform, hetzij hierdoor vervolgd kan worden bij inbreuken op de artikelen 193 en 210 bis § 1 Sw 550 bis § 1lid en 2 Sw , met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid te hebben gepleegd, door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, te hebben ingevoerd in een informaticasysteem, te hebben gewijzigd, te hebben gewist of met enig ander technologisch middel de mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem te hebben veranderd, hetzij zich onrechtmatige toegang te hebben verschaft tot een informaticasysteem of zich daarin te hebben gehandhaafd, waardoor de juridische draagwijdte van dergelijke gegevens veranderde in en rond het werkplatform van Immoplanit. Van zodra de algemene voorwaarden zijn aanvaard wordt er geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de bepalingen hiervan te aanvaarden. Immoplanit behoudt zich ook het recht voor onbevestigde of accounts die meer dan 24 maanden inactief zijn te annuleren.

3. Rechten:

Immoplanit behoudt zich ook het recht om eventueel naar eigen discretie dergelijke controles te verrichten evenals het recht om de publicatie van evaluaties te weigeren wanneer die indruisen tegen de goede zeden, beledigend smadelijk of lasterlijk Diensten die Immoplanit aanbiedt op de site omvatten het ter beschikking stellen van een virtueel uitwisselingsplatform van dienst aanvragen en aanbiedingen van diensten, zoals ook de mogelijkheid om opdrachten aankondigingen te plaatsen en contacten tussen de dienstaanvragers en de dienstverleners van het platform te vergemakkelijken. Immoplanit komt in geen geval tussenbeide en oefent geen verdere controle uit over de kwaliteit van de opdracht aankondigingen, de kwaliteit van de gebruikers en of de uitvoering van een transactie.

4. Hosting:

Immoplanit beperkt zich ook in het hosten van de aankondigingen, Immoplanit oefent dan ook geen enkele controle uit over de aard en de wettelijkheid van het uitgevoerde werk, de identiteit, de kwaliteit, de intellectuele of technische bekwaamheid, de solvabiliteit of de juridische status van de gebruikers, noch over de juistheid van de gegevens die de gebruikers verstrekken. Hetzij ook betreffende de onderhandeling over de inhoud en het sluiten van een opdracht en de uitvoering ervan. De dienstverlener verzekert dat hij de diensten van Immoplanit niet zal gebruiken om onwettige daden te stellen of daden die door de relatie dienstverlener en of zijn verbonden.

5. Dienstverlening:

Elk misbruik of frauduleus gebruik van de diensten en of de website van Immoplanit zijn verboden. Alsook geen contact op te nemen met een Dienstverlener om hem buiten Immoplanit om een opdracht aan te bieden terwijl die Opdracht al op de Immoplanit site werd geplaatst..Immoplanit kan in geen enkel opzicht worden beschouwd als een partij van de transactie die tussen de dienstverlener en de dienstaanvrager werd gesloten, en is op geen enkele manier gebonden door de verbintenissen aangegaan in het kader van deze overeenkomst. Immoplanit. De Dienstverlener aanvaardt dat de taak aanvrager op de site de kwaliteit van de door de dienstverlener verrichte werken evalueert Immoplanit oefent geen enkele controle uit over de evaluaties en neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze evaluaties. Immoplanit behoudt zich het recht voor een Dienstaanvrager of een gebruiker die zijn verplichtingen niet nakomt uit te sluiten. Een Dienstaanvrager of een gebruiker kan dus worden uitgesloten zodra Immoplanit verneemt dat een gebruiker de sociale, fiscale of economische verplichtingen van zijn statuut niet nakomt; De Dienstaanvrager verbindt zich ertoe dat de van de Dienstverlener gevraagde dienst geen strafbaar feit vormt volgens de contractuele, reglementaire en wettelijke bepalingen met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten op namaak, racisme, goede zeden, auteursrechten, enz. en geen afbreuk doet aan willekeurige rechten van derden. De Dienstaanvrager moet er meer bepaald op toezien dat de informatie in zijn Opdracht Aankondiging of Evaluaties geen inbreuk vormt op de privacy, de eer of de reputatie van anderen. De Dienstaanvrager vrijwaart Immoplanit dan ook van alle aanspraken van derden die zich beroepen op de niet-naleving van hun rechten. De Dienstaanvrager neemt meer bepaald het volgende voor zijn rekening: alle schadevergoedingen verschuldigd aan vorderende derden, alle kosten voor de onmiddellijke vervanging van het materiaal van Immoplanit dat in beslag werd genomen of dat het voorwerp vormt van iedere andere maatregel waardoor het materiaal voor Immoplanit definitief of tijdelijk onbruikbaar is , alle commerciële of andere schade die Immoplanit lijdt ten gevolge van een vordering door derden. De Dienstaanvrager die misbruik, een probleem, een inbreuk op de contractuele regels of ongepaste content vaststelt, is verplicht dat te melden op volgende adres: info@immoplanit.be. Onverminderd het voorgaande kan Immoplanit naar eigen goeddunken iedere Aankondiging op elk ogenblik schrappen.

6. Samenwerking:

De samenwerking tussen de Dienstaanvrager en de Dienstverlener verloopt onafhankelijk van Immoplanit. Iedere band van ondergeschiktheid tussen de beide partijen is bijgevolg uitdrukkelijk uitgesloten. De Dienstverlener verstrekt zijn prestaties volledig autonoom. De Dienstverlener krijgt van de Dienstaanvrager geen andere instructies dan de algemene richtlijnen die door de noodzaak van samenwerking tussen de Gebruikers en de goede uitvoering van de toevertrouwde Taken gerechtvaardigd zijn; hij verbindt zich ertoe die in acht te nemen. Tot slot is er geen sprake van exclusiviteit tussen de Dienstaanvrager en de Dienstverlener; het staat deze laatste dan ook vrij om andere Opdrachten voor rekening van andere Aanvragers van Taken te verrichten. De Dienstaanvrager kan zijn registratie op de website op ieder ogenblik beëindigen door zich van de Website uit te schrijven of door contact op te nemen met Immoplanit. Immoplanit kan onvoorwaardelijk en zonder termijn een verwittiging sturen, deze Relatie Dienstaanvrager (tijdelijk of definitief) opschorten of beëindigen, en Dienstaanvragers (a) die de bepalingen van deze Relatie Dienstaanvrager niet naleven of (b) van wie Immoplanit , naar eigen goeddunken, meent dat de acties de verantwoordelijkheid van deze Dienstaanvrager, van de Gebruikers, van derden of van Immoplanit in gevaar brengen de dienstverlening van Immoplanit ontzeggen. Dienstaanvrager: een op Immoplanit geregistreerd Gebruiker of ieder ander op Immoplanit geldig geregistreerd natuurlijk of rechtspersoon die via Immoplanit Opdracht Aankondigingen (Opdrachtaanvraag) plaatst. In het kader van de uitvoering van een Opdracht wordt hij beschouwd als een medecontractant van de Dienstverlener.

7. Bepaling:

Het is de Dienstaanvrager verboden zijn rechten en verplichtingen van de relatie die hij met Immoplanit onderhoudt zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Immoplanit geheel of gedeeltelijk af te staan aan derden. Immoplanit is gemachtigd om zonder voorafgaande, schriftelijke of mondelinge toestemming de rechten en verplichtingen die uit deze relatie voortvloeien geheel of gedeeltelijk af te staan aan derden. Om het Immoplanit lite zusterplatform te mogen gebruiken dient de Dienstverlener een Lead fee te betalen zoals bedoeld onder bovenstaand artikel 1. Het bedrag van de Lead fee wordt berekend volgens type en aantal te verrichten prestaties/te verstrekken diensten in het kader van elke Opdracht. Dit varieert volgens de omvang van elke door de Dienstaanvrager gevraagde Opdracht/Taak. Het bedrag van de door de Dienstverlener te betalen Lead Fee wordt aan deze laatste meegedeeld voordat de Transactie wordt gesloten; door dit bedrag te betalen verzekert de Dienstverlener zich ervan dat hij met maximum twee andere Dienstverleners voor het uitvoeren van de Opdracht/Taak aan de Dienstaanvrager wordt voorgesteld. Het bedrag van deze Lead fee geldt exclusief btw. Deze fee vergoedt de diensten van Immoplanit . Het staat de Dienstverlener vrij om de Lead Fee niet te betalen, maar in dat geval maakt hij geen aanspraak op de diensten van Immoplanit en kan Immoplanit hem niet aan een Dienstaanvrager voordragen voor een Opdracht/Taak.

8. Berichtgeving:

Indien de Website gespreksgroepen, informatiegroepen, forums, gemeenschappen, communities en/of andere berichtgevings- of communicatiesystemen bevat (die gezamenlijk worden aangeduid onder de benaming “Gemeenschappen”), verbindt u zich ertoe deze Gemeenschappen enkel te gebruiken om berichten en inlichtingen te verzenden en te ontvangen die passen bij de desbetreffende Gemeenschap of die ermee in verband staan. Wanneer u een Gemeenschap gebruikt, zorgt u dat u bijvoorbeeld, maar niet alleen, om niet iemand te beledigen, misbruiken, belagen, achtervolgen of bedreigen, noch andermans rechten op een of andere wijze te schenden (meer bepaald door de persoonlijke rechten met inbegrip van de persoonlijke levenssfeer).ongeschikte onderwerpen, namen, elementen of inlichtingen te publiceren, verzenden, uploaden naar een server, verspreiden of rond te strooien, die beledigend kunnen zijn ten aanzien van geloofs- of ethische overtuigingen, die kwetsend, obsceen, onbehoorlijk of ongeoorloofd zijn, of die enig recht schenden, meer bepaald de intellectuele eigendomsrechten naar een server bestanden te uploaden die programma’s of andere door het intellectueel eigendomsrecht (of door andere persoonlijke rechten met inbegrip van het recht op de persoonlijke levenssfeer) beschermde elementen bevatten, tenzij u zelf houder bent van die rechten, dat u er een geoorloofde controle op uitoefent of dat u alle vereisten toestemmingen hebt. Ontvangen. naar een server bestanden te uploaden die virussen bevatten of slecht zijn, of enig ander programma dat de werking van een andere computer zou kunnen storen. goederen, diensten of andere elementen die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht, commercieel te promoten of te koop aan te bieden. studies, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uit te voeren of te verzenden. een bestand te uploaden dat door een gebruiker van een andere Gemeenschap werd opgestuurd, wanneer u weet (of zou moeten weten) dat het verspreiden ervan ongeoorloofd is. vermeldingen in verband met de auteur, wettelijke vermeldingen of andere vermeldingen inzake eigendomsrecht met betrekking tot de oorsprong of de bron van het programma of van enig ander element te schrappen, dat deel uitmaakt van een bestand dat naar een server werd ge-uploaded. andere gebruikers te verhinderen Gemeenschappen te gebruiken of het gebruik ervan te beperken. Voor de eventuele intellectuele eigendomsrechten verwijzen we naar de desbetreffende bepalingen verderop in dit document.

9. Accounts:

Immoplanit behoudt zich het recht voor de profielen te schrappen van Dienstverleners die onderhavige Voorwaarden en de regelgeving niet naleven en Immoplanit daardoor blootstellen aan schade, inclusief reputatieschade. Van Immoplanit kan in geval van schrapping van gebruikersaccounts geen schadevergoeding worden verlangd. Immoplanit geeft de reden voor het schrappen van een Gebruikersaccount op, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld of een vergoeding verschuldigd is. In de veronderstelling dat Immoplanit toch aansprakelijk wordt gesteld, bedraagt de schadevergoeding in geen geval meer dan vijftien euro en mag die in geen worden uitgekeerd voor onrechtstreekse nadelen van welke aard dan ook (verlies van kans op een premie, enz.). Relatie” Dienstverlener: de relatie tussen de Dienstverlener en Immoplanit die onderhavige algemene voorwaarden, de webpagina’s van de Site, de gebruiksvoorwaarden van de Immoplanit website (wettelijke bepalingen, reglementering inzake cookies en bescherming van de privacy) omvat. Geen enkel document, ontwerp, briefwisseling, e-mail of document van welke aard dan ook mag worden ingeroepen om daaruit het bestaan af te leiden van een verbintenis die verschilt van of een aanvulling vormt op de verbintenissen aangegaan krachtens onderhavige voorwaarden. Geen enkele handeling, gedraging, inschikkelijkheid of weglating van Immoplanit mag worden geïnterpreteerd als een, zelfs gedeeltelijke, verzaking van Immoplanit bij de strikte en integrale uitvoering van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden en van de bijzondere voorwaarden die daarop een aanvulling vormen. In geval van gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, niet-tegenwerpelijkheid of nietigheid van een of andere bepaling van onderhavige voorwaarden, worden de overige bepalingen hiervan geenszins aangetast en blijven ze bijgevolg volledig van kracht.

10. Overeenkomst:

De Dienstverlener en de Dienstaanvrager die samen een overeenkomst sluiten verbinden zich ertoe Immoplanit te vrijwaren van elke rechtsvordering die een Dienstaanvrager of een Dienstverstrekker tegen Immoplanit kan instellen als gevolg van een geschil over de totstandkoming en de interpretatie van of het contract dat de Dienstaanvrager en een Dienstverlener sloten. In geval van conflict met een of meerdere Gebruikers, Dienstaanvragers en Dienstverleners ontheffen die Immoplanit van willekeurige, klachten, vorderingen en (rechtstreekse en onrechtstreekse), gekende en ongekende, voorzienbare en onvoorzienbare, geopenbaarde en niet geopenbaarde schade in het kader van of op welke wijze dan ook verbonden met een dergelijk conflict. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen moet iedere kennisgeving aan Immoplanit per e-mail worden verzonden naar info@immoplanit.be EN per post aangetekend schrijven naar Immoplanit te Lendakkerlaan 46, 8930 Lauwe Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immoplanit, mag u geen informatie, product of dienst die u via deze site hebt gekregen, wijzigen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, onder licentie in concessie geven, overdragen noch verkopen, en evenmin documenten en/of producten maken die afgeleid zijn van bovengenoemde elementen. Immoplanit kan de identiteit opgegeven door elke Dienstaanvrager of Dienstverlener of door iedere Gebruiker niet waarborgen en waarborgt die ook niet. Immoplanit controleert de Contactgegevens niet en gaat ervan uit dat de verstrekte en bijgewerkte Contactgegevens reëel en correct zijn. In geval van conflict met een of meerdere andere Gebruikers, ontheffen de Gebruikers Immoplanit van willekeurige, klachten, vorderingen en (rechtstreekse en onrechtstreekse), gekende en ongekende, voorzienbare en onvoorzienbare, geopenbaarde en niet geopenbaarde schade in het kader van of op welke wijze dan ook verbonden met dergelijk conflict. In de veronderstelling dat Immoplanit toch aansprakelijk wordt gesteld, bedraagt de schadevergoeding in geen geval meer dan vijftien euro en mag die in geen geval worden uitgekeerd voor onrechtstreekse nadelen van welke aard dan ook (verlies van kans op een premie, enz.). In het kader van het gebruik van Immoplanit treedt Immoplanit nooit op als borg, sterkmaker, vertegenwoordiger, agent, lasthebber, volmachthebber, principaal, vennoot of werkgever van een Dienstverlener of Dienstaanvrager. Immoplanit stelt alles in het werk opdat de website alle dagen 24u/24 in de best mogelijke gebruiksomstandigheden toegankelijk is.

11. Service:

Immoplanit stelt alles in het werk om een zo goed mogelijke servicekwaliteit te leveren. Rekening houdend met de risico’s die eigen zijn aan de gebruikte technologie kan Immoplanit echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist of onvolledig verspreide content, voor de gebrekkige werking of voor de volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de diensten om welke reden dan ook, behalve in de hierna limitatief opgesomde veronderstellingen en omstandigheden. Immoplanit kan onvoorwaardelijk en zonder termijn een verwittiging sturen, deze Relatie Dienstverlener (tijdelijk of definitief) opschorten of beëindigen, en Dienstverleners (a) die de bepalingen van deze Relatie Dienstverlener niet naleven of (b) van wie Immoplanit , naar eigen goeddunken, meent dat de acties de verantwoordelijkheid van deze Dienstverleners, van de Gebruikers, van derden of van Immoplanit in gevaar brengen de dienstverlening van Immoplanit ontzeggen. Hierna volgen de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op zowel de dienstlevering als verkoop van goederen door Immoplanit . De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder verwittiging worden gewijzigd door Immoplanit. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op www.immoplanit.be

12. Onderhoud:

Wanneer Immoplanit dit nodig acht om de kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen kan hij de toegang tot de website voor onderhoudsdoeleinden onderbreken. De Gebruikers zijn zich bewust van de noodzaak van een regelmatig onderhoud van de website. Bijgevolg kan Immoplanit in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die uit een onderbreking van de diensten voor onderhoud van de website voortvloeit. De informatie die via Immoplanit over de Vakman en de Opdrachtgever kan worden geconsulteerd, wordt louter voor eigen rekening en op eigen risico van de respectieve Vakman en Opdrachtgever die de informatie via Immoplanit doorgaf ter beschikking gesteld. Immoplanit kan de identiteit die elk van de dienstaanvragers en elk van de Dienstverstrekkers opgaven niet waarborgen en waarborgt die ook niet. Immoplanit controleert de door hen overgemaakte Contactgegevens niet en kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

13. Servers:

Immoplanit behoudt zich het recht voor om de servers waar ook ter wereld te gebruiken of om de gegevens overal ter wereld op te slaan. Wanneer Immoplanit voor de verwerking van de Gebruikersgegevens beroep doet op een onderneming buiten de Europese Economische Ruimte, vergewist Immoplanit zich ervan dat die onderneming dezelfde garanties op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens biedt als binnen Europa. Immoplanit is niet verplicht om de Gebruikers, de Dienstverleners of de Dienstaanvragers actief te informeren over wijzigingen op dat vlak; zij worden geacht de site van Immoplanit en de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om zich daarover te informeren volgens de omvang van de opdracht.

14. Privacy:

Dienstverleners evenals de Dienstaanvragers aanvaarden uitdrukkelijk dat deze beoordeling openbaar is voor alle Gebruikers, en dat bepaalde identiteitsgegevens die zij bij registratie hebben meegedeeld, worden gepubliceerd in het kader van deze beoordeling, met name , de familienaam, de voornaam van de Dienstaanvrager, en de familienaam en letter van de voornaam van de Dienstverlener, of de benaming en de handelsnaam, het adres van de vennootschapszetel en de eventuele vestigingsplaats van de Dienstverlener Inzake uw privacybescherming zorgen we voor de correcte en veilige verwerking van jouw gegevens en gebruiken je gegevens uitsluitend om je in contact te brengen met de beste vakmensen voor jouw project, om je te vragen of alles met de door jou gekozen vakman naar wens verloopt, en om je te helpen bij eventuele garantieclaims in de toekomst.

15. Beveiliging:

Een register met welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel, wie ze verwerkt, hoe lang we ze bewaren en hoe we ze beschermen kan je opvragen door een mail te sturen naar info@immoplanit.be We nemen de nodige maatregelen om jouw privacy te beschermen., medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben, geïnstrueerd en getraind zijn om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan, de toegang tot apparaten routers, gsm, wifi-pointers beveiligd hebben met allerlei toegangscodes en waar wenselijk met meerdere trappen authenticatie. Onze apparaten voorzien hebben van de best mogelijk internetbeveiliging (firewall, antivirus, et cetera) en de soft- en firmware telkens updaten zodra er updates beschikbaar zijn apparaten waarmee op onze backoffice ingelogd kan worden op afstand wisbaar hebben gemaakt (remote wipe), al onze internetverbindingen met SSL beveiligd hebben en waar wenselijk encryptie (in rest en/of in transit) toepassen. We houden een register bij van elke (mogelijke) databreuk.

16. Persoonsgegevens:

Indien je wenst dat we alle persoonsgegevens die we van je ontvingen verwijderen, stuur dan een mail info@immoplanit.be. Binnen de aanvaardbare termijn verwijderen we je gegevens. De persoonlijke informatie van de gebruikers is ondergebracht in beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkte groep personen die specifieke toegangsrechten voor deze systemen hebben en tot de vertrouwelijkheid van die informatie zijn gebonden. Bovendien wordt alle gevoelige informatie / kredietinformatie die gebruikers verstrekken via de SSL-technologie (Secure Socket Layer) versleuteld.

17. Cookies:

Immoplanit verzamelt informatie bij gebruikers wanneer zij een formulier invullen of gegevens op de website van Immoplanit invoeren, maar ook via cookies waarvan het gebruiksbeleid in onze algemene voorwaarden wordt uiteengezet. Immoplanit gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via de webbrowser naar de harde schijf van een computer verzendt (als u dit toestaat) en waarmee de systemen van de site of serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. Immoplanit gebruikt bijvoorbeeld cookies om te helpen de items in de winkelwagen te onthouden en te verwerken. Ze worden ook gebruikt om Immoplanit te helpen voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige siteactiviteit, waardoor Immoplanit betere services kan bieden. Immoplanit gebruikt ook cookies om te helpen bij het verzamelen van gegevens over siteverkeer en site-interactie, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen bieden. Gebruikers kunnen ervoor kiezen dat hun computer hen waarschuwt telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of dat alle cookies worden uitgeschakeld. Dat gebeurt via de browserinstellingen. Door cookies uit te schakelen kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten die de efficiency van de site van Immoplanit verbeteren mogelijk niet meer correct werken. Immoplanit hanteert een aantal beveiligingsmaatregelen wanneer een gebruiker informatie invoert, aandient of opvraagt om de veiligheid van de persoonlijke informatie te waarborgen. Alle transacties worden door een gateway-provider verwerkt en worden op onze servers niet opgeslagen of verwerkt. Hoewel Immoplanit alles in het werk stelt om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen is geen enkele veiligheidsmaatregel onfeilbaar; bijgevolg kan Immoplanit de absolute veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers niet in alle omstandigheden absoluut waarborgen. Immoplanit en haar medewerkers (daaronder begrepen de personeelsleden en bestuurders) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van Immoplanit en voor de juistheid van de informatie op Immoplanit, m.a.w. voor (1) de inhoud van de Opdrachten, en (2) de informatie die op het interne e-mailsysteem van Immoplanit wordt uitgewisseld. Verder kunnen Immoplanit en haar medewerkers (daaronder begrepen de personeelsleden en bestuurders) niet aansprakelijk worden gesteld voor (1) (a) de kwaliteit of solvabiliteit van de Dienstaanvragers of Dienstverleners, (b) de rechtmatigheid of veiligheid van de werken of diensten beschreven in de Opdrachten, (c) de kwaliteit, de volledigheid of de wijze van uitvoering van de werken of diensten ondernomen door de Dienstverleners, (d) de tijdige en/of volledige betaling van de Dienstverleners door de Dienstaanvragers; of voor (2) de geschiktheid van het interne e-mailsysteem van Immoplanit voor alle communicatie met het oog op het opstellen van contracten of het aantonen van het bestaan ervan Het gebruik van de websites van Immoplanit zijn onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Immoplanit kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van Immoplanit . Alleen meerderjarige en handelingsbekwame Gebruikers die niet (tijdelijk of definitief) wegens misbruik of onrechtmatig gebruik werden uitgesloten, mogen Immoplanit gebruiken.

18. Eigendomsrecht:

De Gebruiker (m.a.w. de Dienstaanvrager, de Dienstverlener, en de bezoeker) verbindt zich er tijdens het gebruik van Immoplanit toe de structuur en de inhoud (met inbegrip van het ontwerp, de teksten, lay-out, logo’s, pictogrammen, databestanden, broncode, objectcode) van de Immoplanit website en de pagina’s daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, merkenrechten, rechten van producenten van databanken), die eigendom zijn van Immoplanit dan wel van rechthebbende derden. Geen van deze rechten mag worden overgedragen, niet aan de Gebruiker van deze website, noch aan de Dienstverlener of de Dienstaanvrager. De Gebruiker mag de structuur en de inhoud van de Immoplanit website enkel in het kader van zijn bezoek aan de portaalsite van Immoplanit gebruiken. Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele bepaling van onderhavige voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een licentie die Immoplanit aan de Gebruiker of aan wie dan ook verleent, noch als een afstand van willekeurig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker of aan wie dan ook. Iedere vorm van reproductie, bewerking, vertaling of openbare kennisgeving van de werken die door de auteursrechten zijn beschermd en op Immoplanit worden gepubliceerd is verboden. Elke opvraging en/of ieder hergebruik van de volledige content van Immoplanit of van een substantieel deel ervan is verboden; dit geldt eveneens voor het herhaald en systematisch opvragen van niet-substantiële delen van de inhoud van Immoplanit, die niet strookt met het normale gebruik van de portaalsite (ontmoetingen tussen Dienstaanvragers en Dienstverleners in het kader van een specifieke Opdracht) en/of schade berokkent aan de legitieme belangen van Immoplanit, daaronder begrepen een zuiver commercieel of concurrentieel nadeel. Immoplanit wijst iedere aansprakelijkheid over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden af die uit de publicatie of kennisgeving van informatie over Immoplanit door een Gebruiker, Dienstverlener of Dienstaanvrager zou kunnen voortvloeien.De Immoplanit website is enkel een online uitwisselingsplaats. Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de algemene wetten en regelgeving, en meer bepaald voor de sociale wetten en de regelgeving betreffende arbeid en opleiding. Immoplanit kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld mocht de Gebruiker door het gebruik van de Diensten van Immoplanit en/of de uitvoering van de Transactie een inbreuk begaan op bovenstaande wetten en reglementeringen. Immoplanit kan de identiteit opgegeven door elke Dienstaanvrager of Dienstverlener of door iedere Gebruiker niet waarborgen en waarborgt die ook niet. Immoplanit controleert de Contactgegevens niet en gaat ervan uit dat de verstrekte en bijgewerkte Contactgegevens reëel en correct zijn. In geval van conflict met een of meerdere andere Gebruikers, ontheffen de Gebruikers Immoplanit van willekeurige, klachten, vorderingen en (rechtstreekse en onrechtstreekse), gekende en ongekende, voorzienbare en onvoorzienbare, geopenbaarde en niet geopenbaarde schade in het kader van of op welke wijze dan ook verbonden met dergelijk conflict. In de veronderstelling dat Immoplanit toch aansprakelijk wordt gesteld, bedraagt de schadevergoeding in geen geval meer dan vijftien euro en mag die in geen geval worden uitgekeerd voor onrechtstreekse nadelen van welke aard dan ook (verlies van kans op een premie, enz.).

19. Websiterecht:

Hoewel Immoplanit hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Immoplanit kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met info@immoplanit.be . Immoplanit en haar medewerkers (daaronder begrepen de personeelsleden en bestuurders) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor willekeurige schade als gevolg van een tekortkoming in de informatie, de bestanden, de links of de internetsites die op Immoplanit toegankelijk zijn of door deze laatste worden verstrekt. Immoplanit adviseert de Gebruiker om een antivirusprogramma en een firewall te gebruiken. Immoplanit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing. Immoplanit waarborgt op geen enkele wijze dat de Dienstverleners voldoen aan de wettelijke eisen (daaronder begrepen de vestigingsvereisten en de vereisten betreffende het uitoefenen van of de toegang tot gereglementeerde beroepen). De rubrieken waaronder de Dienstverleners worden vermeld, zijn geen garantie of aanwijzing dat de betreffende Dienstverleners over de vereiste certificaten en/of vergunningen beschikken om de werkzaamheden of diensten vermeld onder die rubriek uit te voeren of te verstrekken. Alle informatie over de Dienstverleners die aan de Gebruikers, de Dienst Aanvragers (bijvoorbeeld, zonder zich daartoe te beperken: inlichtingen inwinnen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, Ondernemingsloketten, Belgisch Staatsblad, enz.) is louter informatief. Immoplanit toont enkel informatie van derden. De Dienstaanvragers moeten inlichtingen over de betreffende Dienstverleners inwinnen. Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Immoplanit garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Publi4U en de beheerders van die sites. Het is mogelijk dat de website van Immoplanit gebruik maakt van “cookies”, kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

20. Aansprakelijkheid:

Immoplanit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geformuleerde Opdracht Aanvragen of Commentaren (Feedback), noch voor handelingen of het uitblijven van handelingen van andere Gebruikers (verschillend van Dienstverlener, Dienstaanvrager, bezoeker), en evenmin voor de diensten die deze laatsten aanbieden. De Dienstaanvrager erkent dat Immoplanit geen uitzend- of betalend outplacementkantoor is, noch enig ander type privé-tewerkstelling bedrijf. Immoplanit stelt alles in het werk opdat de website alle dagen 24u/24 in de best mogelijke gebruiksomstandigheden toegankelijk is. Immoplanit stelt alles in het werk om een zo goed mogelijke service kwaliteit te leveren. Rekening houdend met de risico’s die eigen zijn aan de gebruikte technologie kan Immoplanit echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist of onvolledig verspreide content, voor de gebrekkige werking of voor de volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de diensten om welke reden dan ook, behalve in de hierna limitatief opgesomde veronderstellingen en omstandigheden.Immoplanit is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, rechtmatigheid en/of stiptheid van het door de Dienstverleners verrichte werk aansluitend op een Aankondiging/Aanvraag die op de website werd gepost.

21. Transacties:

Immoplanit kan niet waarborgen dat de Dienstaanvrager of de Dienstverlener de Transactie uitvoert. Beide laatsten zijn als enige verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de Transactie waarbij Immoplanit een derde is. Immoplanit heeft dus geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de Transacties. De Immoplanit website is enkel een online uitwisselingsplaats. Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de algemene wetten en regelgeving, en meer bepaald voor de sociale wetten en de regelgeving betreffende arbeid en opleiding. Immoplanit kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld mocht de Gebruiker door het gebruik van de Diensten van Immoplanit en/of de uitvoering van de Transactie een inbreuk begaan op bovenstaande wetten en reglementeringen. Immoplanit behoudt zich het recht voor dit privacy handvest op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

22. Dienstverlening:

Immoplanit kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een Dienstverlener niet of verkeerd voor een Opdracht Aankondiging/Opdrachtaanvraag van een Dienstaanvrager wordt geselecteerd. Immoplanit oefent op geen enkele manier controle uit over de inhoud en/of het aanbieden van Opdracht Aanvragen/Opdracht Aankondigingen van een dienstaanvrager of over de presentatie van Opdracht Aanbiedingen door een Servicepartner en onderwerpt die evenmin aan een selectie. Immoplanit kan dus in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor willekeurige afbreuk aan de rechten van een derde als gevolg van de inhoud of de voorstelling van Aankondigingen. Indien de informatie en/of uitspraken in een Opdrachtaanvraag/Opdracht Aankondiging of in een Opdracht Aanbieding afbreuk doen aan de rechten van een derde (daaronder begrepen een andere Dienstaanvrager, een andere Dienstverlener…) moet deze de klachten rechtstreeks overmaken aan de dienst aanvrager of Dienstverlener die de auteur is van de Aankondiging respectievelijk de Aanbieding. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Deze site maakt onder andere gebruik van volgende cookies: Dit is een cookie van de externe dienst om content te sharen. Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dit zijn cookies om de bezoekersaantallen bij te houden, deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens. Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van Immoplanit , moet u op voorhand contact opnemen met info@immoplanit.be. Immoplanit behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt: om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, voor direct marketing. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd. Onder bepaalde rubrieken toont Immoplanit hyperlinks naar content die uitgaat van derden of naar websites die door derden worden beheerd. Immoplanit is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze content, noch van deze websites. Evenmin kan worden gesteld dat Immoplanit deze websites of de content daarvan goedkeurt, publiceert of toelaat. Bijgevolg zijn de beheerders van deze sites als enige aansprakelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de producten en diensten die ze op hun website voorstellen.

23. Facturatie:

Het gebrek aan aangetekend geschreven protest van een factuur binnen de 5 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn contact betaalbaar, tenzij anders vermeld op factuur.. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 5% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Immoplanit tevens het recht om een administratiekost van tweehonderdvijftig euro aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant. Beslecht door bevoegde rechtbank te Kortrijk.

24. Overmacht:

Een technisch probleem, zoals een virus, een computer bug, kwaadwillige inbraak of disfunctie van de website en/of van de software of databases die deze bevat kan echter niet volledig worden uitgesloten. Immoplanit kan in geen geval, ook niet bij zware tekortkoming door Immoplanit, aansprakelijk worden gesteld voor de schade die dienst aanvragers leden door de gehele of gedeeltelijke website te raadplegen of de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan te downloaden.

25. Onderhoud:

Wanneer Immoplanit dit nodig acht om de kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen kan hij de toegang tot de website voor onderhoudsdoeleinden onderbreken. De Gebruikers zijn zich bewust van de noodzaak van een regelmatig onderhoud van de website. Bijgevolg kan Immoplanit in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die uit een onderbreking van de diensten voor onderhoud van de website voortvloeit. Het is de Dienstverlener verboden zijn rechten en verplichtingen als gevolg van de relatie die hij met Immoplanit onderhoudt zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Immoplanit geheel of gedeeltelijk af te staan aan derden. Immoplanit is gemachtigd om zonder voorafgaande, schriftelijke of mondelinge toestemming de rechten en verplichtingen die uit deze relatie voortvloeien geheel of gedeeltelijk af te staan aan derden. Onder voorbehoud van bovenvermelde beperkingen op het afstandsrecht komen de bepalingen van deze relatie die daarin vervat zitten ten goede van de partijen en verbinden ze hun respectieve erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden. Bij het achterwege blijven van betalingen is Immoplanit gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. Indien het hosting betreft, is Immoplanit gerechtigd de website per direct te verwijderen of onbereikbaar te stellen. Indien het domeinnamen betreft, is Immoplanit gerechtigd de registratie ervan niet te verlengen of meteen op te zeggen. Immoplanit kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving en verlies van klanten.

26. Auteursrecht:

Alle elementen van deze Site, zoals de teksten, grafische voorstellingen, logo’s en pictogrammen, beelden, audiovisuele clips en software zijn eigendom van Immoplanit of van haar contentleverancier en worden door het auteursrecht beschermd. De compilatie (m.a.w. het verzamelen, schikken en assembleren) van elk element van deze Site is exclusieve eigendom van Immoplanit of van haar softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. Alle software die op deze Site wordt gebruikt is eigendom van Immoplanit of van haar softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. De content en de software van deze Site mogen enkel in het kader van het gebruik van de Diensten van Immoplanit worden gebruikt. Ieder ander gebruik, daaronder begrepen, het reproduceren, wijzigen, overdragen, opnieuw publiceren, tonen of uitvoeren van de content van deze Site is ten stelligste verboden. “Immoplanit ” is een handelsnaam en/of geregistreerd merk dat toebehoort aan Immoplanit en de grafische voorstellingen, logo’s en dienst benamingen zijn onderscheidende tekenen die aan Immoplanit toebehoren. Die tekens mogen niet zodanig in verband met producten of diensten die geen eigendom van Immoplanit zijn worden gebruikt, dat ze verwarring kunnen creëren bij de klanten of dat Immoplanit in diskrediet wordt gebracht of zou worden gedenigreerd. De Gebruikers mogen de Site en de verschillende rubrieken daarvan enkel voor strikt persoonlijke gebruiksdoeleinden raadplegen, reproduceren en de pagina’s ervan afdrukken.

27. Domeinnaam:

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van www.immoplanit.be . en verklaart dat Immoplanit hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Immoplanit draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. … De klant zal Immoplanit telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken.

28. Google:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Het ontwikkelen van websites gebeurd steeds op het Content Management System van Immoplanit, tenzij anders vermeld. Gezien de aard van het CMS zal nooit code vrijgegeven worden dat hiervan onderdeel maakt. Aangerekende werken zijn steeds maatwerken en werken samen met het CMS. Op alle overeenkomsten gesloten met Immoplanit is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten. Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

29. Websiteportaal:

Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Kortrijk (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen. Alle elementen van de Website, zoals de teksten, grafische voorstellingen, logo’s en pictogrammen, beelden, audiovisuele clips en software zijn eigendom van Immoplanit of van haar contentleverancier en worden door het auteursrecht beschermd. De compilatie (m.a.w. het verzamelen, schikken en assembleren) van elk element van deze Site is exclusieve eigendom van Immoplanit of van haar softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. Alle software die op deze Site wordt gebruikt is eigendom van Immoplanit of van haar softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. De content en de software van deze Site mogen enkel in het kader van het gebruik van de Diensten van Immoplanit worden gebruikt. Ieder ander gebruik, daaronder begrepen, het reproduceren, wijzigen, overdragen, opnieuw publiceren, tonen of uitvoeren van de content van deze Site is ten stelligste verboden.

30. Persoonsgegevens:

Anonieme gegevens aan de hand waarvan de professional niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. de verwerking van uw persoonsgegevens onder meer het volgende: Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.; Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, …); Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, …); Gegevens met betrekking tot de uitvoering van het dienstencontract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, …); Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, login gegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, …) Gegevens met betrekking tot de telefonische opnamen (interview voor de aanmaak van de site, aanvragen voor informatie, …) Gegevens met betrekking tot het einde van het dienstencontract (reden van de opzegging, einddatum van het contract, maandelijkse betalingen, vergoedingen.

31. Ontwikkeling:

De opgegeven leveringstermijnen door Immoplanit voor software op maat en webdesign zijn indicatief en niet bindend, tenzij anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 5 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Immoplanit en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder verwittiging worden gewijzigd door Immoplanit. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op website www.immoplanit.be , tot slot gelden de Algemene Voorwaarden voor dienstaanvragers, dienstverleners en voor iedereen die op het Immoplanit werkplatform is geregistreerd.

32.Definities:  

deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de hiernavolgende betekenis:

 • Aanbod”: het uitdrukkelijke, schriftelijke voorstel van IMMOplanit aan de Klant tot het sluiten van een overeenkomst.
 • Account”: het geheel van persoonlijke registratiegegevens en aanmeldingsgegevens die toegang verschaffen tot het Platform.
 • Algemene Voorwaarden“: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van haar eventuele bijlagen, die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten door hetzij de Klant, hetzij de Betrokken Partijen.
 • Bijzondere Voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst nader omschrijven en die primeren op de Algemene Voorwaarden.
 • Beschikbaarheid:” de tijdspanne gedurende dewelke de Diensten toegankelijk zijn voor de Klant.
 • Diensten“: de door IMMOplanit in het kader van een Overeenkomst geleverde diensten, met name de aanbieding van onze plaatsbeschrijvingen applicatie (“Platform”), alsmede de daarmee verband houdende verbeteringen, uitbreidingen, onderhoud, ondersteuning en wijzigingen.
 • Intellectuele Eigendomsrechten“: alle verworven en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, tekening- en modelrechten, octrooien, knowhow, bedrijfsgeheimen, alle aanvragen voor de bescherming of registratie van de voormelde rechten en alle verlengingen en vernieuwingen daarvan die waar ook ter wereld bestaan, en alle andere intellectuele eigendomsrechten die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.
 • Klant“: de (toekomstige) klant van het Platform, zijnde een vastgoedprofessional (zoals een vastgoedmakelaar) met wie een Overeenkomst tot gebruik van de Diensten wordt gesloten.
 • Betrokken Partijen”: de partijen die betrokken zijn bij de plaatsbeschrijving, zoals de eigenaar van een pand en de (kandidaat-)koper of (kandidaat-)huurder, met wie een Overeenkomst tot gebruik van bepaalde Diensten wordt gesloten.
 • Gebruikersgegevens”: alle gegevens die de Klant en/of de Betrokken Partijen zelf op het Platform uploaden.
 • Mededelende Partij“: de partij die Vertrouwelijke Informatie meedeelt aan de Ontvangende Partij.
 • Ontvangende Partij”: de partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt van de Mededelende Partij.
 • Overeenkomst“: het geheel van de door beide partijen aanvaarde Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden, gesloten tussen IMMOplanit en ofwel de Klant, ofwel de Betrokken Partijen.
 • Overmacht”: elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van de getroffen partij, die de getroffen partij tijdelijk of blijvend verhindert om haar contractuele verplichtingen (verder) na te komen. Dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden zijn bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn: rellen, oorlogen, daden van terrorisme; aardbevingen, overstromingen, branden en andere natuurrampen; sabotages; stakingen; epidemieën of pandemieën; onderbrekingen en storingen van computerfaciliteiten; 
 • Vertrouwelijke Informatie”: alle informatie die door de partijen als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetzij omdat de partijen deze informatie duidelijk als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk hebben aangemerkt, hetzij omdat de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie of de omstandigheden. Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, zoals bedrijfsgeheimen, knowhow, Klantgegevens, bedrijfsplannen en -strategieën, personeelsgegevens en financiële informatie.

A. Voorwerp

 1. De Klant wenst de Diensten af te nemen en toegang te verkrijgen tot het Platform, hetgeen via deze Overeenkomst wordt geformaliseerd.
 2. De Betrokken Partijen wensen toegang te verkrijgen tot het Platform via een anoniem account en dit met oog op het ondertekenen van een plaatsbeschrijving omtrent een pand waartoe zij belanghebbende partij zijn (bv. eigenaars, (kandidaat-)kopers, (kandidaat-)huurders).
 3. De Diensten bestaan uit:
 • Het Platform, zijnde een webapplicatie waarmee de opmaak, de ondertekening en de verdere administratieve afhandeling van plaatsbeschrijvingen wordt gefaciliteerd. Dit gaat van het online maken van afspraken met alle betrokken partijen, tot het effectieve opstellen, verwerken en onderteken van de plaatsbeschrijvingen zelf incl. de bijhorende bijlagen, alsook het factureren van de gedane prestaties door de Klant aan zijn eigen cliënteel. Voor de Betrokken Partijen is de toegang tot het Platform beperkt tot de handtekeningenmodule.
 • De met het Platform verband houdende verbeteringen, uitbreidingen, onderhoud, ondersteuning en wijzigingen.
 1. De Klant en de Betrokken Partijen verbinden zich ertoe de Diensten te gebruiken overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

B. Voorwaarden voor registratie en toegang tot het Platform

  1. Voorwaarden voor de Klant
   1. Door registratie op het Platform erkent de Klant dat hij voor uitsluitend professionele doeleinden handelt. 
   2. De Klant dient zich te registreren op het Platform om een geldig Account aan te maken. Dit houdt in dat de Klant een geldig e-mailadres, een wachtwoord, zijn voor- en familienaam en het BTW nummer dient op te geven. 
   3. De Klant garandeert dat hij de correcte informatie zal opgeven en dit op straffe van schorsing of verwijdering van het Account door IMMOplanit zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant. 
  2. Voor de Betrokken Partijen
   1. Door registratie op het Platform erkennen de Betrokken Partijen dat zij de hoedanigheid hebben van hetzij eigenaar, (kandidaat-)koper of (kandidaat-)huurder.
  3. Voor alle partijen
   1. Door het creëren van een Account en het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden en eventuele Bijzondere Voorwaarden, wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen. Door het tot stand komen van de Overeenkomst wordt de Klant/Betrokken Partij geacht volledig af te zien van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
   2. Een Account is aan één Klant/Betrokken Partij gekoppeld. Meerdere Klanten/Betrokken Partijen kunnen niet hetzelfde Account gebruiken, en dit op straffe van schorsing of verwijdering van het Account door IMMOplanit zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant/Betrokken Partij.
   3. Een Account dat is aangemaakt dient binnen een redelijke termijn te worden bevestigd via een bevestigingslink per e-mail. Zo niet behoudt IMMOplanit zich het recht voor om het Account te verwijderen. 

C. Levering

  1. Na het sluiten van de Overeenkomst krijgt de Klant toegang tot het Platform via het Account. Het Platform is toegankelijk via browser, alsook via smartphone en tablet. Het ontvangen van de gegevens van het Account door de Klant wordt beschouwd als een conforme levering. 
  2. Bij levering wordt de Klant geacht een initiële controle uit te voeren omtrent de werking van het Platform. Indien de Klant geen klachten meedeelt binnen de acht dagen na de levering, wordt hij geacht de levering te hebben aanvaard.
  3. De Betrokken Partijen krijgen louter toegang tot het Platform met oog op de ondertekening van de plaatsbeschrijving. 

D. Licentievoorwaarden

 1. De Klant en de Betrokken Partijen verkrijgen het niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om het Platform te gebruiken binnen het Belgische grondgebied en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
 2. IMMOplanit heeft het recht om de Overeenkomst of onderdelen daarvan, geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.
 3. In de mate dwingende regelgeving zulks toelaat, garanderen de Klant en de Betrokken Partijen dat zij de volgende handelingen niet zullen stellen:
 • Ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Diensten kopiëren, of delen van de Diensten te vertalen, te decompileren, of op een andere manier te wijzigen, tenzij in die mate toegestaan door dwingende wetgeving.
 • Het doorverkopen of in sublicentie geven van de Diensten.
 • De Diensten te gebruiken om inbreuk te maken op Intellectuele Eigendomsrechten of op de publiciteits- of privacyrechten van eender welke (derde) partij.
 • Het verwijderen of verdoezelen van de naam of het logo van IMMOplanit, zowel wat het Platform zelf betreft, als wat betreft de daaruit geëxporteerde bestanden zoals plaatsbeschrijvingen.
 • De Diensten te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, pornografisch of haatdragend is, of die geweld of discriminatie tegen een groep of individu bevordert.
 • Invoer van malware, spyware, virussen, Trojaanse paarden, wormen of soortgelijke software die de Diensten of het systeem of de computer van andere gebruikers of een andere derde partij kunnen beschadigen.
 • Het proberen om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te wijzigen, te overtreden of te omzeilen.
 • Zonder toestemming, valse identificatiegegevens verstrekken of zich voor te doen als een andere gebruiker om toegang te krijgen tot een account, computers of netwerken die verband houden met de Diensten.
 • De werking van de Diensten verstoren, bijvoorbeeld via een (automatisch) systeem.
 • Zich toegang verschaffen tot onderdelen van de Diensten waarvoor de Klant niet bevoegd is.
 • Andere activiteiten die illegaal zijn of de rechten van anderen schenden.
 1. De Klant garandeert dat hij bij het gebruik van de Diensten een afdoende informaticaveiligheidsbeleid zal implementeren bij het gebruik van de Diensten. Dit houdt onder meer in dat de Klant voldoende veilige wachtwoordcriteria zal opleggen, alsook aan zijn medewerkers, dat er een veilige wachtwoordopslag wordt geïmplementeerd, dat de computersystemen en/of mobiele toestellen van de Klant met een up-to-date antiviruspakket en firewall zijn voorzien, enzovoort.
 2. Ingeval van schending van de Klant/Betrokken Partijen van een van de vorige leden, is IMMOplanit gerechtigd de toegang tot de Diensten op te schorten totdat de schending werd geremedieerd. 

E. Prijs en betalingsmodaliteiten

 1. De verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de Diensten wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden, zijn alle prijzen vermeld in euro, exclusief btw en eventuele andere belastingen, kosten, royalty’s, enz.
 2. Betalingen dienen te geschieden in de valuta die op de factuur is vermeld, zonder enige aftrek wegens belastingen, lasten of soortgelijke heffingen, hetzij van fiscale of parafiscale, directe of indirecte aard, en met name wegens btw of bankkosten.
 3. De Klant is verplicht alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gebreke van betaling door de Klant binnen de voornoemde termijn:
 • Is IMMOplanit van rechtswege gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 150,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest die wordt bepaald conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • Is IMMOplanit gerechtigd de verdere verlening van de Diensten op te schorten tot de datum van integrale betaling van de verschuldigde bedragen.
 1. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 2. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan IMMOplanit schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
 3. Indien de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. Het voorleggen door IMMOplanit van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.

F. Geheimhouding 

  1. De partijen aanvaarden de bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie onder elkaar. De Ontvangende Partij zal dergelijke Vertrouwelijke Informatie met ten minste dezelfde zorg behandelen en bewaren zoals de Ontvangende Partij haar eigen Vertrouwelijke Informatie bewaart en beveiligt, maar in geen geval zal de Ontvangende Partij dergelijke informatie met minder dan een redelijke mate van zorg behandelen.
  2. De Ontvangende Partij stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie niet voor eigen doelstellingen aan te wenden en om deze niet bekend te maken aan anderen dan de werknemers, gelieerde ondernemingen en leveranciers van de Ontvangende Partij op een “need-to-know” basis, steeds op voorwaarde dat deze werknemers, gelieerde ondernemingen of leveranciers op de hoogte zijn van de vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke aard van de Vertrouwelijke Informatie en onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die gelijkwaardig zijn aan die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen.
 • De Ontvangende Partij stemt ermee in: (i) redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke Vertrouwelijke Informatie te beschermen, en (ii) dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken (behalve bij de uitvoering van de Diensten of zoals anderszins is toegestaan in deze Overeenkomst) of bekend te maken aan een derde persoon. De Mededelende Partij stemt ermee in dat het voorgaande niet van toepassing is op informatie na vijf jaar na de beëindiging van de Overeenkomst of op informatie waarvan de Ontvangende Partij kan bewijzen (a) dat deze algemeen beschikbaar is voor het publiek, of (b) dat deze in haar bezit was of bij haar bekend was voordat zij deze van de bekendmakende Partij ontving, of (c) dat deze rechtmatig en zonder beperking aan haar bekend is gemaakt door een derde, of (d) dat deze onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende Partij of (e) dat deze bij wet of krachtens een rechterlijk bevel bekend moet worden gemaakt.

G. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De Klant, evenals de Betrokken Partijen, erkennen dat de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en de daarmee gelinkte ontwerpen, software, studies, tekeningen, schetsen, foto’s, bedrijfsplannen en -strategieën, websites, teksten, knowhow, voorbereidende werken integraal en exclusief aan IMMOplanit toebehoren. 
 • De Klant verklaart dat hij ofwel eigenaar is van de Gebruikersgegevens, ofwel dat hij voor het gebruik hiervan de toestemming heeft verkregen van de titularissen van de respectievelijke Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten daarop. IMMOplanit wijst daaromtrent iedere verantwoordelijkheid af en de Klant zal IMMOplanit dienaangaande integraal vrijwaren.
 • Niettegenstaande andersluidende bepalingen heeft IMMOplanit het recht gegevens en andere informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot de levering, het gebruik en de prestaties van verschillende aspecten van de Diensten en aanverwante systemen en technologieën (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Gebruikersgegevens), en IMMOplanit heeft het recht (gedurende en na de looptijd van deze Overeenkomst) om (i) dergelijke informatie en de Gebruikersgegevens te gebruiken om de diensten te verbeteren en te verbeteren en voor andere ontwikkelings-, diagnostische en corrigerende doeleinden in verband met de Diensten en andere aanbiedingen, en (ii) dergelijke informatie en de Gebruikersgegevens uitsluitend in geaggregeerde of andere geanonimiseerde vorm openbaar te maken in verband met haar activiteiten.

H. Beschikbaarheid en support

 1. IMMOplanit levert alle redelijke inspanningen en maakt desgevallend de nodige afspraken met haar contractuele partners om de Diensten met 99% Beschikbaarheid beschikbaar te stellen, zonder daartoe echter enige garantie te verlenen. De mate van Beschikbaarheid wordt op het aantal beschikbare minuten berekend per kalendermaand. Mochten er zich problemen voordoen omtrent de Beschikbaarheid, levert IMMOplanit de nodige inspanningen om de Beschikbaarheid of andere problemen binnen een redelijke termijn te (doen) herstellen. 
 2. De Klant gaat akkoord dat de volgende omstandigheden niet worden meegerekend bij de totale niet-Beschikbaarheid:
 • Het gebrek aan Beschikbaarheid of andere fouten die het gevolg zijn van Overmacht.
 • Het gebrek aan Beschikbaarheid of andere fouten die rechtstreeks of onrechtstreeks toerekenbaar zijn aan de hostingpartner van IMMOplanit.
 • Het gebrek aan Beschikbaarheid ten gevolge van een aangekondigd technisch onderhoud of installatie van updates door IMMOplanit of haar contractanten.
 • Periodes tussen 21:00 en 06:00, wettelijke feestdagen en weekends.
 • Enig ander gebrek aan Beschikbaarheid dat niet tot gevolg heeft dat de totale Beschikbaarheid op jaarbasis lager is dan 99%, wat dus een toegelaten niet-Beschikbaarheid van drie werkdagen per jaar impliceert.
 1. De Klant dient IMMOplanit onverwijld op de hoogte te brengen ingeval het Platform onaangekondigd niet-Beschikbaar zou zijn of indien er zich andere fouten of problemen zouden voordoen. De Klant kan een supportverzoek indienen via (1) de website, (2) het contactformulier (3) of via info@immoplanit.be. IMMOplanit komt als volgt tussen:
Type ResponstermijnOplossingstermijn
Kritisch probleem= een of meer kritische onderdelen van het Platform werken niet naar behoren of zijn niet beschikbaar; fouten die kunnen leiden tot dataverlies.48 uur48 uur
Niet-kritisch probleem= een of meerdere niet-kritische onderdelen van het Platform werken niet naar behoren of zijn niet beschikbaar; de Klant kan het Platform nog steeds normaal gebruiken.72 uur72 uur
 1. Indien een melding van een probleem binnenkomt tussen 17:00 en 07:00, worden de bovenvermelde respons- en oplossingstermijnen gerekend vanaf 07:00 ’s ochtends van de eerstvolgende werkdag.

G. Aansprakelijkheid

  1. Het Platform wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin het zich bevindt en volgens de Beschikbaarheid vermeld in het vorige artikel. IMMOplanit wijst alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties af inzake Beschikbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel of een specifieke voorkeur of wens van de Klant (bijvoorbeeld een bepaalde omzetstijging of een daling van kosten door gebruik van de Diensten). 
  2. De Klant erkent dat hij als professionele dienstverlener de eindverantwoordelijkheid draagt ten aanzien van zijn eigen cliënteel (waaronder de Betrokken Partijen), zelfs ingeval van tekortkomingen met betrekking tot de Diensten. De Klant garandeert bijgevolg dat hij de nodige professionele waakzaamheid in acht blijft nemen en dat IMMOplanit geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke schade als gevolg van een gebrek aan professionele waakzaamheid of opvolging door de Klant (bv. een onjuistheid in de plaatsbeschrijving), zelfs indien een tekortkoming in de Diensten (tevens) aan deze schade ten grondslag ligt.
  3. De Klant en de Betrokken Partijen dienen het Platform te gebruiken overeenkomstig de instructies, handleidingen of andere documentatie die door IMMOplanit beschikbaar wordt gesteld, of die redelijkerwijs gangbaar of gebruikelijk is. IMMOplanit is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het foutieve gebruik van het Platform door de Klant.
  4. Behoudens ingeval van opzettelijke fout, is IMMOplanit niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
  5. Behoudens ingeval van opzettelijke fout, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van IMMOplanit voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst t.a.v. de Klant te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag gedurende het jaar voor het schadegeval, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van IMMOplanit is verzekerd. Dit laatste bedrag geldt eveneens als grens voor wat de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van IMMOplanit t.a.v. de Betrokken Partijen betreft.
  6. Iedere aanspraak tot schadevergoeding lastens IMMOplanit (met inbegrip van haar bestuurders, vennoten en verbonden personen of entiteiten) vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant/Betrokken Partijen gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

I. Overmacht

  1. Indien IMMOplanit door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren, ongeacht of de Overmacht voorzienbaar was, is IMMOplanit gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van IMMOplanit op betaling door Klant voor prestaties die IMMOplanit reeds heeft verricht voordat er sprake was van een situatie van Overmacht dan wel de uitvoering of verdere uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

J. Duur en beëindiging

  1. De Overeenkomst wordt t.a.v. de Klant aangegaan voor de duurtijd van een jaar. Uiterlijk een maand voor de einddatum van de Overeenkomst, zal de ene partij de andere schriftelijk in kennis stellen indien zij de Overeenkomst wenst te beëindigen op de einddatum. Bij gebreke van dergelijke kennisgeving, zal de Overeenkomst automatisch worden hernieuwd voor gelijke en opeenvolgende termijnen die aanvangen de dag na de einddatum.
  2. In afwijking van het vorige lid kan IMMOplanit, uiterlijk een maand voor de einddatum van de huidige termijn van de Overeenkomst, een gewijzigd Aanbod bezorgen aan de Klant. Indien de Klant schriftelijk akkoord gaat met dit nieuwe Aanbod, vormt dit aanvaarde Aanbod de nieuwe Overeenkomst die ingaat de eerste dag volgend op de einddatum van de nog lopende termijn. Indien de Klant zijn niet-akkoord met dit nieuwe Aanbod schriftelijk bevestigt, of indien de Klant niet reageert tegen de einddatum van de Overeenkomst, dan zal de huidige Overeenkomst in afwijking van het vorige lid, eindigen op haar einddatum.
  3. Enige verandering in de toestand van de Klant, zoals faillissement, vereffening of de ontbinding van de Klant, brengt van rechtswege de ontbinding mee van de Overeenkomst, tenzij de IMMOplanit daar uitdrukkelijk afstand van doet en de nakoming van de Overeenkomst nastreeft.
  4. De Overeenkomst wordt t.a.v. de Betrokken Partijen aangegaan louter met oog op de voltooiing van de plaatsbeschrijving, en eindigt automatisch na de ondertekening daarvan. Een en ander doet geen afbreuk aan de eventuele overeenkomst tussen IMMOplanit en een Betrokken Partij voor het gebruik van de beheer applicatie.
  5. De Overeenkomst zal zonder de voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter door IMMOplanit eigenmachtig kunnen ontbonden worden ingeval van een ernstige contractuele tekortkoming door de Klant/Betrokken Partijen op de Overeenkomst die niet wordt rechtgezet binnen de 15 dagen nadat de voormelde partij(en) door IMMOplanit schriftelijk in gebreke is gesteld, zoals maar niet beperkt tot: de schending van de licentievoorwaarden bedoeld in Artikel 6, de niet tijdige betaling overeenkomstig Artikel 7, enzovoort.
  6. Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opgebouwde rechten op betaling, geheimhoudingsverplichtingen, afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid.

K. Vrijwaring

  1. Indien de Klant of een Betrokken Partij een inbreuk pleegt op een van de bepalingen van deze Overeenkomst, dan zal de inbreukmakende partij IMMOplanit vrijwaren tegen elke vordering voor aansprakelijkheid, verlies, schade of onkosten (met inbegrip van juridische kosten op een volledige vrijwaringsbasis) die direct of indirect tegen IMMOplanit wordt ingesteld door een derde ten gevolge van een dergelijke inbreuk.

L. Bescherming van persoonsgegevens

  1. IMMOplanit verwerkt de persoonsgegevens van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsgronden die IMMOplanit hanteert zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, de noodzaak voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang. 
  2. De privacyverklaring van IMMOplanit bevat alle relevante informatie over de manier waarop IMMOplanit als verwerkingsverantwoordelijke met persoonsgegevens omgaat. De privacyverklaring van IMMOplanit moet samen met de cookieverklaring van IMMOplanit worden gelezen.
  3. Door een Overeenkomst met IMMOplanit aan te gaan, erkent de Klant dat hij de privacyverklaring heeft gelezen en de volledige inhoud ervan begrijpt.

M. Varia

 1. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. 
 2. Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van IMMOplanit.
 3. IMMOplanit behoudt zich het recht voor om de samenstelling van de Diensten en/of deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. In voorkomend geval zal IMMOplanit de Klant/Betrokken Partijen hierover binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de wijziging informeren via een kennisgeving op het Platform en/of per e-mail bericht.